Select Page

Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

V šolski svetovalni službi sta zaposleni univ. dipl. psihologinja Danica Bradeško in univ dipl. pedagoginja in prof. sociologije Nataša Zavrl. Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj učenca ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Preko svetovalnega odnosa se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, tako da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi institucijami.

 

Psihologinja in pedagoginja sta dosegljivi vsak delovni dan od 7. do 14. ure in v času pogovornih ur. Njuno delo na centralni šoli in na podružničnih šolah zajema naslednje dejavnosti: Vodita postopek za subvencioniranje šolske prehrane in učbenikov. Sodelujeta in spremljata delo učencev s posebnimi potrebami in koordinirata timske sestanke učencev, ki jim je dodeljena t.i. dodatna strokovna pomoč. Glede na potrebe obiskujeta tudi podružnične šole. Po pridobitvi soglasja staršev s strani razrednika nudita psihološko in pedagoško pomoč učencem. Pri reševanju problemov učencev sodelujeta s starši, učitelji in vodstvom šole. Koordinirata projekt medsebojne učne pomoči med učenci. Organizirata nekatera predavanja za starše, učitelje in učence. RK Šk. Loka vsako leto pripravi preventivni socialno zdravstveni program za učence vseh razredov, ki ga koordinirata. Tudi psihologinja in pedagoginja izvajata preventivni program za učence različnih razredov. Koordinirata uveljavljanje statusa učenca s povečanim obsegom obveznosti. Psihologinja izvaja vse aktivnosti ki so povezane s poklicnim usmerjanjem in vpisom v srednjo šolo. Obe sodelujeta z Zdravstvenim domom (zdravniški pregledi otrok, komisija za odložitev šolanja), s Centrom za socialno delo (pomoč pri reševanju družinske problematike) in OE RK Šk. Loka (letovanje otrok). Glede na potek dela s posameznim učencem sodelujeta s pediatrinjo, spec. klinične psihologije, pedopsihiatrinjo, specialno pedagoginjo in logopedinjo. Organizirata in izvedeta vpis v prvi razred in sodelujeta pri oblikovanju oddelkov. Udeležujeta se roditeljskih sestankov, pogovornih ur, problemskih, študijskih, pedagoških in ocenjevalnih konferenc in izvajata nadomeščanja. Udeležujeta se seminarjev glede na letni plan dela. Vodita zbirko podatkov o učencih.


 

Dostopnost