Select Page

Svet šole

 SVET OSNOVNE ŠOLE ŽELEZNIKI

Svet zavoda je njegov najvišji upravni organ. Sedanji Svet Osnovne šole Železniki je začel delovati 25. 01. 2017. Njegov mandat traja štiri leta. Sestavljen je iz petih predstavnikov zaposlenih, treh predstavnikov staršev in treh predstavnikov ustanovitelja. Predstavnike zaposlenih volijo delavci, predstavnike staršev Svet staršev, predstavnike ustanovitelja pa imenuje Občina Železniki.

Njegovo delo vodi predsednica Jana Kusterle.

Svet zavoda:

– sprejema splošne akte zavoda, program razvoja zavoda, Letni delovni načrt, finančni načrt, zaključni račun, poslovno poročilo, razna druga poročila, …

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

– imenuje ravnatelja,

– …

Sedanji svet ima 11 članov in sicer:

Predstavniki ustanovitelja – Občine Železniki
Janez Trojar
Tomaž Weiffenbach
Julijana Prevc
Predstavniki OŠ Železniki
Monika Gasser
Monika Čemažar
Jana Kusterle
Janez Rihtaršič
Martina Tolar
Predstavniki iz vrst staršev
Mojca Benedičič
Uroš Tolar
Petra Šmid