Select Page

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. V njem je po en predstavnik staršev učencev vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Mandat predstavnika traja 2 leti.

Pristojnosti

  •  predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Poslovnik o delu Sveta staršev

Zapisnik sestanka s pediatrinjo

Zapisnik SPVCP občine Železniki

 

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2022/23

 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2021/2022

Zapisnik 1. seje  Sveta staršev, šolsko leto 2021/2022

 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/21

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/2016 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/16

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2014/2015

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Svet staršev Osnovne šole Železniki
2021/2022

RAZRED UČITELJ naziv
1.A BARBARA DEMŠAR BORIS GRAŠIČ
1.B DANICA TRILER TAMARA BENEDIČIČ
2.A MINKA RANT NINA MRAVLJA
2.B. ANA ČUFER ŠPELA FERLAN
3.A IRENA BRADEŠKO MATEJA BOGATAJ
3.B URŠA KALAN NINA TUŠEK
4.A ANDREJA ŠOLAR MIRAN ŠTURM
4.B ANDREJA B.RANT BLAŽ KUHAR
5.A MAJDA DEMŠAR KATARINA GRGIĆ
5.B MATEJA MARKELJ ŠPELA BERTONCELJ
6.A MAGDA ŠLIBAR MIRA BENEDIČIČ
6.B MONIKA ČEMAŽAR MATEJA BENEDIK
6.C MONIKA FICKO MIRAN ŠTURM
7.A ANKA ARKO TANJA ŠINKOVEC FEJFAR
7.B VESNA BOŽIČ NIKA BENEDIK
7.C DARJA ŠTIBELJ URŠKA HABJAN
7.D POLONA KOVAČ ANDREJA LENC
8.A TADEJA ŠUŠTAR URŠKA ČEMAŽAR
8.B. SLAVICA MOHORČ ALEKSANDER HAJDINJAK
8.C SABINA PETERNEL ANŽE KRAJNIK
9.A JANA KUSTERLE JANA RIHTARŠIČ
9.B DAMJANA DEMŠAR LEON RIHTARŠIČ
9.C IGOR DRAŽETIĆ JANEZ ŠTIBELJ
     
     
     
PŠ DA  1., 2.,3. PETERNELJ MARTINA BETI BEVK
PŠ DA  4., 5. DAMJANA PODOBNIK ANDREJA AMBROŽIČ
PŠ DR  1.,2.,3. NATAŠA VRHUNC RENATA PINTAR VALH
PŠ DR  4.,5. JANA LUŠINA TATJANA JELENC
PŠ SE 1. MOJCA BERCE JANJA LOTRIČ
PŠ SE 2. MAJDA POGAČNIK JANEZ RAKOVEC
PŠ SE 3. ANKA RAKOVEC MARKO NASTRAN
PŠ SE 4. DAMIJANA HABJAN BARBARA KAVČIČ
PŠ SE  5. SONJA ČENČIČ FILIP DEMŠAR
PŠ SO  1., 2.,3. MONIKA GASSER KATJA GARTNER
PŠ SO  4.,5. TADEJA TOLAR JANA DROL