Select Page

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

V šolskem letu 2023/24 bomo izvajali 23 obveznih izbirnih predmetov in sicer: Obdelava gradiv – les, Urejanje besedil, Sodobna priprava hrane, Šport za sprostitev, Nemščina 1, Likovno snovanje 1, Ples, Turistična vzgoja, Šolsko novinarstvo, Poskusi v kemiji, Obdelava gradiv – umetne mase, Robotika v tehniki, Šport za zdravje, Likovno snovanje 2, Ljudski plesi, Elektrotehnika z robotiko,  Elektrotehnika, Gledališki klub, Izbrani šport – nogomet, Izbrani šport – odbojka, Nemščina 3, Likovno snovanje 3, Starinski in družabni plesi.

Izvajali bomo tudi šest neobveznih izbirnih predmetov in sicer:

  • v 1. razredu matične šole in podružnic Angleščino,
  • od 4. do 6. razreda matične šole Nemščino, Šport, Tehniko, Računalništvo in Umetnost
  • od 4. do 5. razreda Podružnice Selca Šport in Tehniko.

Za ostale izbirne predmete je bilo premalo prijav, zato jih zaradi omejitve števila skupin ne bomo mogli izvajati.

Predmet Izvajalci Predstavitev IP
1. razred
Angleški jezik Lea Luznar, Petra Tolar Učni načrt
4., 5. in 6. razred
Nemški jezik Branka Peternelj  Predstavitev-NIP-Nemscina
Umetnost Marjeta Naglič, Polona Kovač, Andreja B. Rant, Majda Demšar  NIP-Umetnost
Tehnika Monika Ficko, Andreja Bogataj Rant, Andreja Šolar, Sonja Čenčič NIP-Tehnika
Računalništvo Alenka Bertoncelj  Predstavitev-NIP-Rac
Šport  Aleš Cankar  Predstavitev-NIP-Sport
Samo 7. razred
Sonce, Luna, Zemlja Anka Arko  Predstavitev-SLZ
Obdelava gradiv – les Vesna Božič  Predstavitev-OGL
Urejanje besedil Alenka Bertoncelj  Predstavitev-UBE
Rastline in človek    
Sodobna priprava hrane Barbara Vrhunc  Predstavitev-SPH
Šport za sprostitev učitelji športa  Predstavitev-SportZaSprostitev
Ples Sara Luznar  
Turistična vzgoja Damjana Demšar  Predstavitev-TVZ-1
     
Samo 8. razred
Daljnogledi in planeti Anka Arko  Predstavitev-DaljnoglediPlaneti
Obdelava gradiv – kovine    Predstavitev-Kovine
Multimedija Alenka Bertoncelj  Predstavitev-MME
Robotika v tehniki Sabina Peternel Predstavitev-RobotikaVTehniki
Poskusi v kemiji Tina Mesec  Predstavitev-POK
Načini prehranjevanja    Predstavitev-NPR
Šport za zdravje učitelji športa  Predstavitev-SportZaZdravje
Življenje človeka na Zemlji Igor Dražetić  Predstavitev-ZCZ
Ljudski plesi Sara Luznar  
Samo 9. razred
Elektrotehnika Nika Dobrovoljc  Predstavitev-Elektrotehnika
Računalniška omrežja Alenka Bertoncelj  Predstavitev-ROM
Elektronika z robotiko Sabina Peternel Predstavitev-ElektronikaZRobotiko
Kemija v življenju    
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja Igor Dražetić  Predstavitev-RaziskovanjeDomacegaKraja
Izbrani šport – nogomet Aleš Jensterle  
Izbrani šport – odbojka Ana Luznar  Predstavitev-Odbojka
Starinski in družabni plesi Sara Luznar  
Gledališki klub Anja Marin Predstavitev-GledaliskiKlub
Retorika    
7. in/ali 8. in/ali 9. razred
Obdelava gradiv – umetne snovi (8. in 9. razred) Monika Ficko Predstavitev_UmetneSnovi
Nemščina I, II, III in NIP (7., 8. in 9.) Branka Peternel  Predstavitev-NI1-NI2-NI3
Glasbena dela (8. in 9.) Marjeta Naglič  
Šolsko novinarstvo (7., 8. in 9.) Tadeja Šuštar  Predstavitev-SNO
Likovno snovanje 1, 2, 3 (7., 8. in 9.) Polona Kovač  Predstavitev-LikSnovanje
Vezenje 2 (7., 8. in 9.)    Predstavitev-Vezenje2
Verstva in etika I (7., 8. in 9.)    

 

 

Dostopnost